Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)6 11 91 01 61

Socials

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan Paperdork, hierna te noemen opdrachtnemer.

add remove A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden.
 2. Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer: Paperdork zoals ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder de naam Mac Financial Services.
 5. Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
add remove B. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten waarbij opdrachtnemer zich verbindt om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden, aanvullende opdrachten en/ of vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 2. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
add remove C. Aanvang en duur van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden accepteert.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te
 3. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
add remove D. Gegevens opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden en informatie te verschaffen die opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht. Deze bescheiden en informatie dienen in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en op eerster verzoek, althans tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te worden gesteld. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer onverwijld op de hoogte te brengen van wijzigingen in of aanvullingen op de onder het eerste lid omschreven gegevens voor zover deze redelijkerwijs relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de verleende opdracht.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
add remove E. Uitvoering opdracht
 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer voert de opdracht in elk geval uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derden. Hierover zal opdrachtnemer, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, overleg voeren met opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of andere tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat de betreffende opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door de betreffende opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
add remove F. Geheimhouding en exclusiviteit
 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
add remove G. Intellectuele eigendom
 1. Het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan opdrachtnemer.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het in elk geval en bijwijze van voorbeeld, doch niet uitsluitend, om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval de te zijn aanzien geldende verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan de door hem ingeschakelde derden.
add remove H. Overmacht
 1. Als partijen de verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk en per direct op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur of facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
add remove I. Honorarium
 1. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd zoals weergegeven op de prijzenpagina.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per kwartaal of voorafgaand aan de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
add remove J. Betaling
 1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. In voornoemd geval is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
add remove K. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
 2. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het met de opdrachtnemer overeengekomen jaar honorarium.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 8. Het bepaalde in de leden 1 t/m 7 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever.
add remove L. Opzegging
 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.Als de opdracht eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig Artikel I.1 uit de algemene voorwaarden.
 2. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzeggen beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en is hij gehouden al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
 3. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van haar facturen, ook na het opzeggen van het Paperdork account.
add remove M. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

add remove N. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

add remove O. Randvoorwaarden
 1. Om gebruik te maken van de diensten van Paperdork dient de opdrachtgever als ondernemer te zijn aangemerkt bij de Belastingdienst. De verantwoordelijkheid hierover ligt volledig bij de opdrachtgever.
 2. Om gebruik te maken van de diensten van Paperdork dient de opdrachtgever belastingplichtig te zijn in Nederland. De verantwoordelijkheid hierover ligt volledig bij de opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer doet uitsluitend aangiftes bij de Nederlandse Belastingdienst. Indien het noodzakelijk is om aangiftes en/of informatie te verstrekken aan andere – waaronder buitenlandse – instanties, dan is de opdrachtgever hiervoor zelf verantwoordelijk.

Vragen?

Heb je vragen over onze voorwaarden? Neem dan gerust contact op met hello@paperdork.nl.