Over Paperdork

Paperdork ontzorgt jou van de boekhouding! Je krijgt een vaste boekhouder die je aangiftes verzorgt, jouw advies geeft en aan wie je onbeperkt vragen kunt stellen. Én een innovatieve online boekhoudtool waarmee jij gemakkelijk je bonnetjes kunt inscannen, doelen kunt bijhouden en je resultaten kunt monitoren. Samen zijn wij een top team!

Telefoonnummer
+ 31 (0)30 237 8180

Socials

Algemene voorwaarden

add remove Artikel 1 | Definities
 1. Paperdork BV, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 76688569, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Paperdork.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Paperdork tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
add remove Artikel 2 | Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en producten door of namens Paperdork waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de Paperdork in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Paperdork heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de klant.
add remove Artikel 3 | Aanbod
 1. Paperdork kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
add remove Artikel 4 | Tarieven en betalingen
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in het aanbod vermelde tarieven zijn exclusief btw. In het aanbod staat de pakketprijs van de gekozen dienst per kalenderjaar vermeld.
 3. Werkzaamheden die niet bij het pakket zijn inbegrepen zoals aangegeven in het aanbod, kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen. 
 4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling voor een volledig kalenderjaar, ook wanneer niet het gehele kalenderjaar gebruik wordt gemaakt van de services. 
 5. Paperdork factureert vooruit, via een eenmalige betaling of betaling in termijnen. Paperdork heeft hierbij het recht de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Paperdork heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien Paperdork de tarieven wijzigt binnen de looptijd van een pakket, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
 7. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, werkzaamheden eerder aanvangen of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
 8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Paperdork op de klant onmiddellijk opeisbaar.
add remove Artikel 5 | Informatieverstrekking
 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Paperdork.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Paperdork zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart Paperdork voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Paperdork heeft te allen tijde de intentie de belastingaangifte van klant tijdig en correct in te dienen. Indien klant alle benodigde informatie echter niet uiterlijk 5 kalenderdagen na het kwartaal beschikbaar heeft gesteld, kan Paperdork niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel niet tijdig en correct in kunnen dienen van deze aangifte. Voor de inkomstenbelasting geldt de uiterlijke aanlevertermijn van 1 maart, tenzij anders overeengekomen.
 5. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
add remove Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst
 1. Paperdork voert de gekozen dienst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Advies kan enkel worden gegeven onder voorbehoud dat alle benodigde informatie voor het geven van het advies juist en volledig wordt aangeleverd en er geen informatie wordt achtergehouden.
 3. Binnen de dienstverlening van Paperdork vallen enkel de aangiftes met betrekking tot reguliere omzetbelasting, inkomstenbelasting en Intracommunautaire prestaties.
 4. Paperdork heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De diensten van Paperdork zijn enkel geschikt voor klanten die belastingplichtig zijn in Nederland. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit over zijn of haar situatie te weten. Paperdork kan daarnaast enkel op basis van Nederlandse wet- en regelgeving adviseren.
 6. Indien de Nederlandse wet- en regelgeving aangeeft dat de btw belast is in een ander land en/of er contact opgenomen dient te worden met een belasting instantie in het buitenland, is klant hier zelf verantwoordelijk voor.
 7. De diensten van Paperdork zijn niet geschikt voor rechtsvormen anders dan eenmanszaken of een vennootschap onder firma. Indien klant met een andere rechtsvorm toch gebruik wenst te maken van de diensten van Paperdork, neemt klant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.
 8. Paperdork is gerechtigd klanten uit te sluiten van deelname aan een programma indien zij geen juiste match ziet tussen klant en het programma. Een eventueel reeds betaald bedrag wordt in een dergelijk geval binnen 14 kalenderdagen terugbetaald.
 9. Een account mag voor de administratie van maximaal één registratie bij de Kamer van Koophandel worden gebruikt. Wanneer het bedrijf meerdere handelsnamen heeft, mogen die wel onder één administratie worden ondergebracht.
add remove Artikel 7 | Looptijd en annulering
 1. Een pakket wordt afgenomen per kalenderjaar en is na een eerste kalenderjaar met een opzegtermijn van ten minste een maand opzegbaar.
 2. Indien klant de overeenkomst tijdens het eerste kalenderjaar wenst te ontbinden, is klant gehouden de kosten voor deze periode te voldoen.
 3. Klant kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na aanvang kosteloos herroepen, tenzij de volledige dienst binnen deze bedenktijd is geleverd.
 4. Paperdork is gerechtigd functionaliteiten aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen. Dit kan betekenen dat bepaalde functionaliteiten op een bepaald moment niet meer beschikbaar zijn, of dat Paperdork niet meer werkt op bepaalde besturingssystemen of (mobiele) apparaten. Dit geeft klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 5. Paperdork is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien deze ontbinding wordt gerechtvaardigd door het ontstaan van nieuwe of gewijzigde omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst onwenselijk dan wel onmogelijk maken.
 6. Doordat klant direct toegang krijgt tot een digitale aankoop uit de webshop is het herroepingsrecht niet van toepassing en heeft klant bij annulering geen recht op restitutie.
add remove Artikel 8 | Overmacht
 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval de reflexwerking niet van toepassing is zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
add remove Artikel 9 | Aansprakelijkheid schade
 1. Paperdork is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Paperdork is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Paperdork is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.
 4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst. De beslissingen die worden genomen op basis van advies van Paperdork zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van klant.
 5. Paperdork is enkel gehouden tot het steekproefsgewijs controleren van de administratie. Klant verkrijgt voor het definitief versturen van aangiftes de mogelijkheid deze te controleren en blijft daarmee te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.
 6. Na opzegging van het pakket ontvangt klant een download met alle gegevens. Paperdork is na de overdracht gerechtigd het account volledig te verwijderen, waarna klant zelf verantwoordelijk is voor het voldoen aan de bewaarplicht van de gedownloade gegevens.
 7. Klant is daarnaast tijdens zijn abonnement zelf verantwoordelijk voor het maken van een externe kopie van de administratie buiten Paperdork. 
 8. Klant is zelf verantwoordelijk voor de handelingen die onder zijn gebruikersaccount op Paperdork worden verricht, waaronder misbruik door het account.
 9. In het geval dat Paperdork een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het betaalde bedrag door klant in het betreffende kalenderjaar.
 10. De klant vrijwaart Paperdork tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Paperdork geleverde diensten en producten.
add remove Artikel 10 | Intellectueel eigendom
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Paperdork aan klant ter beschikking gestelde kennis, diensten en overige content en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij Paperdork. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt Paperdork een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
add remove Artikel 11 | Bijzondere bepalingen
 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting geldt niet voor zover op Paperdork een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
 2. Doordat sommige diensten van Paperdork online geleverd worden en er tevens onderhoud plaats kan vinden, kan zij niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Tijdige informatieverschaffing door klant is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door Paperdork.
add remove Artikel 12 | Klachten
 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Paperdork. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
add remove Artikel 13 | Geschilbeslechting
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Paperdork is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Paperdork en betrokken derden 12 maanden, tenzij de verjaringstermijn van de Belastingdienst van toepassing is op de vordering.

Vragen?

Heb je vragen over onze voorwaarden? Neem dan gerust contact op met hello@paperdork.nl.